Kush Cake, 22% THC
Engine # 9, 23% THC
Donnie Burger #5